تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۷ دی ۹۶.::. ساعت : ۸:۳۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

تصاویر: پرواز شالوها در ساحل بوشهر

تصاویر: پرواز شالوها در ساحل بوشهر

عکاس :سید محسن پیامی

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788036_442.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788035_763.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788034_482.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788033_720.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788040_430.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788039_872.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788038_877.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788037_776.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788044_769.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788042_947.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788041_526.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788051_182.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788050_538.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788049_374.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788048_427.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788055_574.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788053_277.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788052_122.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788059_719.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788058_777.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788057_182.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788056_696.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1788060_864.jpg

دیدگاه خود را به ما بگویید.