تاریخ انتشار :شنبه ۱۸ آذر ۹۶.::. ساعت : ۱۰:۵۶ ق.ظ
فاقددیدگاه

برنامه تعالی مدیریت روح و عصاره مدیریتی نظام تعلیم وتربیت است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر:

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: برنامه تعالی مدیریت روح و عصاره مدیریتی نظام تعلیم وتربیت است.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استات بوشهر، ناصر کرمی مدیرکل آموزش و پرورش استان در کارگاه آموزشی مدل تعالی مدیریت مدرسه اظهار داشت: برنامه تعالی مدیریت روح و عصاره مدیریتی نظام تعلیم وتربیت است.

کرمی ادامه داد: این برنامه نشان می دهد که برای آموزش وپرورش چقدر مساله مدیریت وچابک سازی آن مهم وجدی است به نوعی که امروزه تعالی مدیریت از قالب یک طرح به برنامه ارتقا یافته واز یک دوره خاص نیز فراتر رفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر:

وی تصریح کرد: برنامه تعالی مدیریت، برنامه ای جامع ومانع است یعنی سعی کرده همه سطوح وحیطه ها رودربرگیرد، و از این حیث باسند تحول بنیادین همپوشانی دارد زیرا سند هم در کانون نگاهش وجه مدیریتی جامع لحاظ شده است.

کرمی افزود: نیاز است رویکردهای مدیریتی ونگاه راهبردی به مقوله مدیریت وبرنامه ریزی تقویت شود بدون تردید اعتبار گذاشتن وهزینه کردن دراین راستا عین سرمایه گذاری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان خاطرنشان کرد: تقویت رویکرد مشارکتی در برنامه تعالی مدیریت، مدرسه را از حالت جزیره ای به کانون تبدیل کرده که با همه گروه های اجتماعی مرتبط است و در راستای شعار آموزش، یادگیری برای با هم زیستن پیش می رود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.